Zasiłek pogrzebowy

Białe kwiatyOddziały ZUS są uprawnione do wypłacenia zasiłków pogrzebowych, które przysługują w razie śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby niemającej w dniu śmierci ustalonego prawa do emerytury, lecz spełniającej warunki do jej uzyskania, a także członek rodziny osoby, której sytuacja została opisana w poprzednich warunkach. Wszystkie regulacje prawne zostały opisane w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto nadmienić, że w świetle prawa członkami rodziny są:

  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice (ojczym, macocha, osoby przysposabiające),
  • dzieci własne (dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione),
  • dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości (również jako rodzina zastępcza),
  • wnuki i rodzeństwo.

Warto pamiętać, że zasiłek pogrzebowy przysługuje również osobie pokrywającej koszty pogrzeby – może zostać przyznany domowi opieki społecznej, gminie, powiatowi, osobie prywatnej, pracodawcy. Należy poniesione koszty odpowiednio udokumentować. W przypadku, gdy koszty zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę (lub podmiot), zasiłek pogrzebowy jest dzielony wprost proporcjonalnie do wydatków każdej osoby (lub podmiotu).

 

Ile wynosi wartość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy – w wysokości 4000 zł – przysługuje tylko i wyłącznie z jednego tytułu. Aby zasiłek został wypłacony, należy złożyć odpowiednie dokumenty do siedziby ZUS-u.

Są to:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS-Z12),
  • skrócony odpis aktu zgonu (oryginał),
  • dokumenty potwierdzające koszty poniesione przy organizacji pochówku (rachunki),
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (np. dowód osobisty lub skrócony odpis aktu stanu cywilnego).

Należy również pamiętać, że przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku wygasa w przypadku niezgłoszenia wniosku o jego wypłacenie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby.